Księgowość z obsługa programu Symfonia

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej prowadzenie księgowości w małych firmach. Program kursu obejmuje 80 godz. lekcyjnych z zakresu: 65 godz.: wprowadzenie do systemu rachunkowości, majątek jednostki gospodarczej i źródła jego finansowania, bilans jednostki gospodarczej, operacje gospodarcze i ich ewidencja, księgowanie operacji gospodarczych na kontach bilansowych, rachunek zysków i strat, dokumenty księgowe, postać ksiąg rachunkowych, księgowanie środków pieniężnych, rozrachunków, materiałów, towarów, aktywów trwałych, kosztów, elementy prawa podatkowego, kapitały i fundusze, inwentaryzację składników majątkowych, ustalenie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, rozliczanie wyniku finansowego, zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Rozchodów i Przychodów i 15 godz. lekcyjnych z zakresu obsługi programu Symfonia. Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Koszt kursu: 500,00 zł/os. w grupie 12-osobowej.

W trakcie kursu zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe
oraz serwis kawowy.

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Kontakt:
Anna Kowalczak tel. 535 680 098
biuro@centrumszkolen.info.pl