Kadry i płace z obsługą programu Płatnik i Symfonia

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w działach kadrowo – płacowych w różnych podmiotach gospodarczych. Program kursu obejmuje 70 godz. lekcyjnych z zakresu: 50 godz.: organizacja komórki do spraw kadrowych, adaptacja i doskonalenie zawodowe, wybrane zagadnienia prawa pracy i bhp, organizacja pracy specjalisty ds. płac, finanse, podatki, lista płac, ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników z tytułu ubezpieczeń społecznych, rozliczanie innych świadczeń niż wynagrodzenia ze stosunku pracy, zasiłki, rozliczanie funduszu pracy, gwarantowanych świadczeń pracowniczych, 10 godz. obsługi programu Płatnik i 10 godz. obsługi programu Symfonia. Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej oraz wydaniem zaświadczenia
o ukończeniu kursu.

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Koszt kursu: 450,00 zł/os. w grupie 12-osobowej.

W trakcie kursu zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe
oraz serwis kawowy.

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Kontakt:
Anna Kowalczak tel. 535 680 098
biuro@centrumszkolen.info.pl